За качествено образование - РУО Враца представи стратегията си за развитие

  20 Февруари 2023, 19:30     

Качествено обучение, подготвящо компетентни и грамотни млади хора с потенциал за пълноценна реализация. Това са целите на Стратегията за развитие на предучилищното и училищното образование в Област Враца, за периода 2023 г. - 2027 г. Тя бе представена от началника на Регионалния инспекторат.

Лорета Колева – н-к РУО Враца
Стратегията стъпва върху задълбочен анализ на състоянието на общинските политики. На основните предизвикателства, силните страни и идентифициращите области на подобрение. На тази база са изведени приоритетни области на въздействие и оперативни цели, а в Плана за действие са намерили място конкретните дейности и мерки за реализиране на предложените интервенции. 

Сред най-важните фактори, подложени на анализ са децата и учениците от Областта, както и техните резултати от Държавните зрелостни изпити и Националното външно оценяване.

Лорета Колева – н-к РУО Враца
Имаме много какво да подобряваме в тази насока, защото едва само по някои учебни предмети и само за някои класове ние имаме напредък на Областно ниво. А всъщност, ние имаме амбициозната цел да подобряваме всяка година своите резултати. 

Малко над 16 хил. са учениците във Врачанско по актуални данни на Инспектората по образованието.

Лорета Колева – н-к РУО Враца
В детските градини са включени около 3 500 деца. А общият брой на педагогическите специалисти, които имат отговорната за тяхното обучение, възпитание и социализация, е малко над 2 500. В образователните институции на територията на Областта работят и 1 300 човека непедагогически персонал. 

Част от целите на Стратегията са и развитието на професионалните качества на педагогическия персонал. Сред тях са подобряване на дигиталните компетентности и развиване на комуникативните умения при учителите.

Лорета Колева – н-к РУО Враца
Ние ще се стремим към това авторитетът на учителя да бъде повишен, както и неговия социален статус и квалификация. 

Ще се опитаме да привлечем родителите, като наш важен партньор за намаляване на проявите на агресия и неприемливо поведение на децата и учениците в образователната с-ма. 

Необходимостта от промени в образователната инфраструктура също са важна част, каза още началникът на Регионалното управление. Стратегията за предстоящия четиригодишен период бе приета единодушно.