Приет е националният план за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

  09 Ноември 2022, 14:46     

Правителството прие План за действие в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС за създаване на Европейска гаранция за детето (2030). Документът включва водещите мерки за намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното социално включване. Приоритет в изпълнението на плана е намаляването на броя на децата в риск от бедност или социално изключване до 2030 година. В документа са заложени дейности за осигуряване на безплатно образование, здравеопазване и детски грижи, както и за достъп до подходящо жилище и пълноценно хранене, като всички мерки са в унисон с Европейската гаранция за детето. Финансирането им ще бъде подкрепено със средства от държавния бюджет и европейските фондове. С мерките, които ще бъдат финансирани от Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“ за програмния период 2021-2027 г., ще бъдат обхванати над 200 000 деца от уязвими групи.