Конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост

  24 Август 2021, 11:24     

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ). Целта е чрез всяка изградена структура да се формират трудови умения и навици на минимум 15 души с множество трайни увреждания, психични разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, както и трудово-лечебни бази или организации. Процедурите за допускане до разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, както и механизмът за тяхното финансиране са утвърдени в специална Методика. Максималният размер на отпуснатите средства за един проект е до 600 000 лева. Предложенията за проекти за създаване на Центрове за защитена заетост се подават в деловодството на Агенцията за хората с увреждания, като крайният срок е до 20 септември 2021 г