ЕРМ Запад постави 50 изкуствени гнездилки за синявица

  15 Ноември 2022, 12:38     

До края на годината предстои да се поставят и още 27 изкуствени гнездилки за вечерна ветрушка. Съвместен екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Електроразпределителни мрежи Запад  (ЕРМ Запад) успешно постави през ноември 50 броя изкуствени гнездилки (къщички) за гнездене на синявицата. Синявицата е защитен вид, който гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и в кухини на бетонни електрически стълбове. Популацията на тази обагрена в синьо птица започва да претърпява драстичен спад през 50-те години на XX век. Употребата на пестициди в селското стопанство е основната причина за това. Съвместният екип на БДЗП и ЕРМ Запад постави общо 50 къщички за синявици по електрически бетонни стълбове, намиращи се в подходящи местообитания в защитените зони „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Обнова“, „Деветашко плато“ и „Студенец“. Това са едни от най-важните гнездови райони за този атрактивен вид в България. Те се намират на територията на оперативен център „Левски“, оперативен център „Ловеч“ и оперативен център „Плевен“ извънградски. До края на годината предстои да се поставят и още 27 изкуствени гнездилки за червенонога (вечерна) ветрушка,  с което и техният брой ще стане 50. Тези дейности се извършват в рамките на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023), финансиран по програма LIFE на ЕС.