Агенцията по заетостта планира да насърчи заетостта на 300 безработни с увреждания

  30 Юли 2021, 13:24     

Агенцията по заетостта провежда процедура за избор на изпълнител за подкрепа на заетостта на безработни лица с трайни увреждания или спадащи към други групи в неравностойно положение на пазара на труда. На изпълнителя ще бъдат предоставени средства за „подкрепена заетост”, т.е. за съдействие и устройване на работа за не по-малко от година на безработни от посочените групи. В Националния план за действие по заетостта за 2021 г. са предвидени средства за подкрепа устройването на работа на общо 300 безработни с увреждания или от други уязвими групи. До 1000 лв. ще се предоставят за всяко насочено от бюрото по труда безработно лице от тези групи, което е устроено със съдействието на изпълнителя на несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 месеца. Средствата се предоставят на конкретни частни посредници, избрани за изпълнители след провеждане на тръжната процедура. За целта с одобрените кандидати ще се сключат договори със заплащане, зависещо само от крайния резултат – осигурена заетост по трудов договор за период не по-малко от 12 месеца, независимо от вида и обема на предоставените услуги преди устройване и по време на работа на назначените по мярката безработни. Сумите се изплащат на две части – до изтичането на първия месец и след изтичането на 12-ия месец от сключването на трудовия договор с лицето. Срокът за кандидатстване по процедурата от частните посреднически фирми е до 16 август 2021.